Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Škola a škôlka

Základná škola

V obci je základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 1.- 4. roč.
Škola bola založená v roku 1764 ako škola evanjelickej cirkvi. Prvým evanjelickým učiteľom bol Adámy Gyorgy /Juraj Adámy/. Od roku 1764 do 1938 tu pôsobilo 15 učiteľov. Do roku 1938 sa vyučovalo v maďarskom jazyku. Od roku 1938 do 1950 sa vyučovalo už po slovensky, od roku 1950 bola aj slovenská aj maďarská trieda.

V 1978/ 79 maďarská trieda pre nedostatok žiakov zanikla, no od roku 1996 funguje aj maďarská trieda. Školský klub je od šk. roka 1988/ 89, od roku 1996/ 97 dvojjazyčný.
ZŠ sa zapája do kultúrneho života obce.

Školská budova sa nachádza na konci dediny smerom na Domicu. V budove školy je počítačové centrum pre školákov.

Riaditeľstvo školy zabezpečilo prístup aj pre občanov obce. Školské počítače a internet využívajú najmä mladí občania . V týždenných intervaloch funguje informatický krúžok.

V šk.roku 2005/ 2006 školu navštevovalo 30 žiakov. 18 žiakov navštevovalo triedu s vyuč. jaz. slov. a triedu s vyuč. jaz. mad. 12 žiakov. V budove školy sú dve učebne, jedáleň, počítačová miestnosť, hygienické zariadenia. Plynofikácia školy sa uskutočnila v roku 2004.

Prebehli rekonštrukčné práce: výmena okien, dvier, obnovili sa podlahy, zakúpili sa nové zariadenia a potrebné školské potreby.

V školskom roku 2010/2011 Základnú školu navštevuje 10 detí, 6 detí triedu s vyuč. jazykom slovenským a 4 žiaci triedu s vyuč. jazykom maďarským.

V škole je zriadený školský klub pre deti.

Menný zoznam učiteľov, ktorí pôsobili na škole od roku 1938:

Slovenskí pedagógovia Maďarskí pedagógovia
Ondrej Brocko Gyömbér Béla
Jolana Brocková Miklós István
Ondrej Strapko Tóth Árpád
Ján Holenda Nagy Éva
Július Pánik Tömöl Árpád
Mária Púchelová Szcsuka Jozef
Margita Šmideková Andrássy Teodor
Marta Kováčová Radics Sarolta
Štefan Mydlár Secányi Károly
Jozef Uhliar Szaniszló Edit
Bartóková Baffi Árpád
Motúzová Berceli Éva
Irena Sláviková Agócs Piroska
Judita Breznaníková Orosz Márta
Božena Lörinczová Miklós László
Mária Kamenská Jánosdeák Ida
Štefan Králik Szcsuka Edit Bc
Zuzana Vargová Ambrúzs Zita Mgr.
Valéria Vodová Mgr.
Judita Volčková
Viera Bencová
Gallová Amanda Mgr.

  

Materská škola

Budova MŠ sa nachádza na Hlavnej ulici pri budove obecného úradu a bola založená v roku 1970.

Od roku 1978 fungovala ako závodná škôlka. Vlastníkom bolo Jednotné roľnícke družstvo Zlatý klas. Do konca 80- tich rokov škôlku ročne navštevovalo 30 detí. V MŠ sa od založenia do roku 1984/ 85 menil vyučovací jazyk na slovenský. MŠ sa do dnešnej doby zapája do kultúrneho života obce.

  

   

V deväťdesiatych rokoch počet detí postupne klesol, od školského roku 2005/ 2006 je počet detí 9.
Škôlka funguje s celodennou prevádzkou. Na dvore je pekné nové ihrisko.

Zariadenie, ako aj práce darovala firma KAISER, ktorá pôsobí v našej obci.

Pedagógovia v MŠ od roku 1970:
Kopperová Valéria
Flanderová Mária
Smereková Anna
Domiková Katarína
Korosiová Alžbeta
Szcsuková Edita
Lakošová Sylvia
Szabadosová Judita
Bartóková Alena - riad. od šk. r. 2005/ 2006


Általános iskola

A községben 1.-4. évfolyamos szlovák és magyar tannyelvű általános iskola működik. Az eredetileg evangélikus egyházhoz tartozó iskola létesítésének éve 1764. Az első evangélikus tanító Adámy György volt. 1764-től 1938-ig 15 tanító munkálkodott itt. 1938-ig magyar nyelven folyt a tanítás. 1938-tól 1950-ig már a szlovák volt a tanítási nyelv, 1950 –től pedig szlovák és magyar osztály is volt.

Az 1978/ 79-es tanévben a magyar osztály gyermekhiány miatt megszűnt, viszont 1996 óta ismét folyik magyar nyelvű oktatás a községben. Napközi az 1988/ 89-es tanévtől működik, az 1996/ 97-es tanévtől pedig kétnyelvű. Az általános iskola belekapcsolódik a község kulturális életébe.

Az iskola épülete a falu végén, Domica irányában található. Az iskola épületében számítógépes terem van kialakítva a tanulók számára.

Az iskola igazgatósága a község számára is látogathatóvá tette azt. Az iskolai számítógépek, illetve az internet használatával leginkább a fiatal lakosok élnek. Hetente kerül sor informatikai szakkörre.


A 2005/ 2006-os tanévben 30 tanuló látogatta az iskolát. 18 tanuló járt a szlovák és 12 a magyar osztályba Az iskola épületében két tanterem, egy ebédlő, egy számítógépes terem, valamint szociális berendezések találhatók. Az iskola gázosítására 2004-ben került sor.


Rekonstrukciós munkálatok: ablakcsere, ajtócsere, padlófelújítás, új berendezések, valamint tanszerek vásárlása.

A 2010/2011-es tanévben 10 gyermek látogatta az iskolát, 6 gyermek járt a szlovák, 4 pedig a magyar tannyelvű osztályba.

Az iskolában napköziotthon működik.

Az 1938-tól idáig az iskolában munkálkodó tanítók névsora:

Szlovák pedagógusok Magyar pedagógusok
Ondrej Brocko Gyömbér Béla
Jolana Brocková Miklós István
Ondrej Strapko Tóth Árpád
Ján Holenda Nagy Éva
Július Pánik Tömöl Árpád
Mária Púchelová Szcsuka Jozef
Margita Šmideková Andrássy Teodor
Marta Kováčová Radics Sarolta
Štefan Mydlár Secányi Károly
Jozef Uhliar Szaniszló Edit
Bartóková Baffi Árpád
Motúzová Berceli Éva
Irena Sláviková Agócs Piroska
Judita Breznaníková Orosz Márta
Božena Lörinczová Miklós László
Mária Kamenská Jánosdeák Ida
Štefan Králik Szcsuka Edit Bc
Zuzana Vargová Ambrúzs Zita Mgr.
Valéria Vodová Mgr.
Judita Volčková
Viera Bencová
Gallová Amanda Mgr.

Óvoda

Az óvoda épülete, a Fő utcán, az önkormányzat épülete mellett áll, 1970-ben létesült.

1978-tól üzemi óvodaként működött. Tulajdonosa az Aranykalász (Zlatý Klas) Egységes Földműves Szövetkezet volt. A 80- as évek végéig az óvodát évente 30 gyermek látogatta. Az óvoda megalapítása óta magyar tannyelvű volt, az 1984/ 85-ös tanévtől szlovákra változott a tanítási nyelv. Az óvoda a mai napig bekapcsolódik a község kulturális életébe.

A 90-es években a gyermekek száma fokozatosan csökkent, a 2005/ 2006-os tanévben 9 gyermek látogatta. Az óvoda egésznapos üzemeltetésű. Az udvaron szép új játszótér található.

A berendezés, valamint a munkálatok a községünkben működő KAISER cég ajándéka.

Az 1970-től működő pedagógusok névsora:
Kopper Valéria
Flander Mária
Smerek Anna
Domik Katalin
Korosi Erzsébet
Szcsuka Edit
Lakoš Sylvia
Szabados Judit
Bartók Alena – igazgatónő a 2005/ 2006-os tanévtől