Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Aktuality | Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Obec Dlhá Ves

Hlavná 47 , 049 55 , Dlhá Ves

Dlhá Ves , 17. 06. 2019

O Z N Á M E N I E

 podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 05.06.2019 oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Dňa 17. 06. 2019 bolo oznámenie o zmene strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ v súlade s § 6 ods. 2 zákona doručené obci Dlhá Ves ako dotknutej obci.

 Obec Dlhá Ves v súlade s § 6 ods. 5 zákona o doručení tohto oznámenia o zmene  strategického dokumentu

informuje verejnosť a zároveň jej oznamuje,

že do súvisiacej dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie:

  • počas stránkových hodín na Obecnom úrade Dlhá Ves , Hlavná 47 , 049 55
  • na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

 Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 9. posch., č. dverí 902 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

 Tomáš Novák

starosta obce

(13.4 kb)

Zoznam aktualít