Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Aktuality | Hodnotenie VVČ 2016-2017

     Materská  škola,    Hlavná č. 42,    Dlhá Ves   049 55  

                  

           Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce

                     v školskom roku  2016/2017

                                                                                            Vypracovala:  Alena Bartóková

                                                                                                              riaditeľka MŠ

                     Základné   identifikačné   údaje  o škole

Názov školy a úplná adresa školy :   Materská škola , Hlavná č. 42 , Dlhá Ves  049 55

Okres :     Rožňava

Telefon :   058/ 7928 289

e-mail : ms.dlhaves@gmail.com

Zriaďovateľ MŠ -  kontaktné údaje : Obec Dlhá Ves

Telefon :  058/ 788 5813                            e-mail :  obec.dlhaves@gmail.com

                                                                         Fax :    058/ 788 5815

Titul , meno a priezvisko riaditeľa školy :   Alena Bartóková

Časový  rozpis prevádzky MŠ  za školský rok  2016/ 2017

Prevádzka v materskej škole je celodenná od 7.30 – 15.00 hod. zapísaných detí bolo 14 .

Prerušenie prevádzky

Prevádzka  materskej školy bola prerušená v čase  jesenných , vianočných a jarných prázdnin. V mesiaci júl od 3.7.–14.7.2016 prevádzka v MŠ bola na žiadosť rodičov. V mesiaci august prevádzka bola prerušená.

Štatistické údaje o materskej školy k 30. 6. 2017

Výchovná starostlivosť :  celodenná , jednotriedna

Trieda  : slovenská

Veková štruktúra detí :  od 3 do 6 rokov

Celkový počet tried  v MŠ :  1

Počet detí :  14

Počet  3- 4 ročných detí : 7

Počet 4 -5 ročných detí : 5

Počet 5 – 6 ročných detí : 2

Počet detí končiacich predškolskú prípravu odchádzajúcich do ZŠ: 2

Analýza výchovno-vzdelávacieho procesu:

Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný podľa učebných osnov vyplývajúcich zo Školského vzdelávacieho programu „Zvedavá včielka“, ktorý bol spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách .

Učebné osnovy boli plnené prostredníctvom 10 obsahových celkov .

Tematické okruhy sa navzájom prelínali, pričom rozvíjali všetky vzdelávacie oblasti.

Vzdelávacia oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA a jej podoblasti ( hovorená reč, písaná reč) :

V podoblasti hovorená reč sme sa zamerali na rozvoj komunikačných konvencií, na správnu artikuláciu a výslovnosť, i gramatickú správnosť a spisovnosť. Vplývali sme na správnu výslovnosť všetkých hlások.

Podoblasť písaná reč v sebe zahŕňala chápanie jej obsahu, významu a funkcií, ako i chápanie jej formálnych charakteristík. Deti pracovali s knihami, viedli sme ich k chápaniu čítaných textov. 

K obohacovaniu aktívnej slovnej zásoby sme využívali slovné hry na tvorbu homoným, synoným. Výkonové štandardy v danej podoblasti sme podporovali využitím IKT a dostupných UP. Každodenne sme dbali na správnu komunikáciu u detí. Deti získané skúsenosti v recitácii básní, speve piesní a rytmickom sprievode prezentovali na vystúpeniach pre rodičov. Na rozvoj grafomotorických predpokladov písania sme využívali kresliaci materiál a pracovné zošity, kde sme viedli deti k správnemu spôsobu písania.

Počas celého šk. roka bola zvýšená pozornosť venovaná jazykovej výchove, ktorá je slabou stránkou, nakoľko deti pochádzajú z maďarského prostredia a v rodine komunikujú iba maďarským jazykom. Viedli sme deti k tomu , aby rozprávali po slovensky, na otázky odpovedali celou vetou. Deťom robia ťažkosti skloňovanie koncovky slov.

Vzdelávacia oblasť MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI a jej podoblasti (čísla a vzťahy, geometria a meranie, logika, práca s informáciami)

V podoblasti čísla a vzťahy sme predovšetkým zisťovali počet predmetov v skupine a riešili rôzne úlohy súvisiace s počtom do desať. Umožnili sme deťom zisťovať počet pomocou hmatu. Mali možnosť manipulovať s predmetmi, pridávať, odoberať, dávať spolu a rozdeľovať. Deti pracovali aj so skupinami predmetov, v ktorých určovali viac, menej, rovnako. Podoblasť geometria a meranie podporovala orientáciu detí v priestore a rovine, určovali polohu objektov pomocou slov a slovných spojení napr. vpredu, vzadu, vpravo, vľavo. Deti sa oboznamovali s plošnými a priestorovými geometrickými útvarmi, porovnávali ich a merali napr. určovali ich dĺžku, šírku, výšku aj pomocou stupňovania prídavných mien napr. dlhší, kratší, širší. Deti určovali polohu a umiestňovali predmety v usporiadanom rade napr. prvý, druhý, posledný, hneď za...

V podoblasti logika sme poskytli deťom možnosti na riešenie pravdivých a nepravdivých tvrdení, vytváranie skupín a ich triedenie. Dbali sme na chápanie postupnosti predmetov, deti rozhodovali o tom či dané predmety majú alebo nemajú danú vlastnosť. Zo skupiny objektov vyberali, alebo triedili na základe určenej vlastnosti napr. farba, tvar, veľkosť.... V podoblasti práca s informáciami sme využívali digitálne pomôcky a hračky, ktoré má naša materská škola k dispozícii napr. BEE BOT, interaktívna tabuľa.

Využívali sme pracovné zošity  Matematika predškoláka.

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A PRÍRODA a jej podoblasti ( vnímanie prírody, rastliny, živočíchy, človek, neživá príroda, prírodné javy)   

V podoblasti vnímanie prírody sme vytvárali situácie, v ktorých mali deti možnosť prezentovať aktuálne predstavy o prírodných javoch, predmetoch a situáciách. Detí rozlišovali živú a neživú prírodu, pozorovateľné zmeny v prírode a zmeny ročných období. Podoblasť rastliny umožnila porovnávať časti rôznych rastlín, hľadanie ich spoločných a rozdielnych znakov, spoznávanie  liečivých a jedovatých rastlín. Deti diskutovali o rôznych druhoch ovocia a zeleniny, o tom že ovocie a zelenina sú rastlinného pôvodu a získavajú sa pestovaním v záhradách, sadoch a na poliach.

 V podoblasti živočíchy sme pozorovali a porovnávali rôzne živočíchy podľa vonkajších znakov, spôsobu ich pohybu, získavania potravy a podmienok, v ktorých žijú. Zamerali sme sa na tie, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí, ale aj na tie, s ktorými majú deti skúsenosti.

 Podoblasť človek umožnila deťom spoznávať prejavy života človeka a procesy, ktoré prebiehajú v ľudskom tele: dýchanie, trávenie, krvný obeh, zmyslové vnímanie.

V podoblasti neživá príroda deti získavali poznatky o prítomnosti vody v prírode, o význame vody pre človeka, rastliny a živočíchy. Zdôraznili sme problémy znečistenia vody a upozornili na nebezpečenstvo pitia vody z neznámych zdrojov.

 Deti sa oboznámili s planétou Zem, s inými planétami, so Slnkom a hviezdami, s Mesiacom a vesmírom.

Podoblasť prírodné javy ponúkla deťom možnosť osvojiť si aktuálne predstavy o prírodných javoch: svetlo a tieň, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie látok vo vode, vznik zvuku.

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ a jej podoblasti (orientácia v čase, orientácia v okolí, dopravná výchova, geografia okolia, história okolia, národné povedomie, ľudia v blízkom a širšom okolí, základy etikety, ľudské vlastnosti a emócie, prosociálne správanie)

V podoblasti orientácia v čase sme viedli deti k uvedomovaniu si postupnosti činností, ktoré tvoria režim dňa, o povinnostiach v rámci režimu dňa sme viedli deti k tomu, aby sa orientovali v časových súvislostiach dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami.

Podoblasť orientácia v okolí umožnila oboznámiť sa s interiérom a exteriérom známych budou, spoznávali svoju dedinu, fungovanie a význam verejných inštitúcií a služieb napr. pošta,  obecný úrad.

V podoblasti dopravná výchova sme sa venovali bezpečnému spôsobu pohybu pri ceste a na  ulici , obozretnosti na ceste, správaniu sa dieťaťa v hromadnej doprave. Oboznámili sme ich s rôznymi spôsobmi dopravy, aj podľa miesta ich pohybu.

V podoblastiach geografia okolia, história okolia, národné povedomie sme poskytli informácie o okolitej krajine, prírodnom prostredí, našej vlasti, historických pamiatkach, tradíciách a folklóre. Deti sa oboznámili so Slovenskou republikou, jej hlavným mestom a štátnymi symbolmi.

Podoblasť ľudia v blízkom a širšom okolí umožnila deťom prezentovať skúsenosti o vlastnej rodine, rodinných väzbách, a nadväzovať kontakty s inými osobami. Základy etického správania sa, ako je pozdrav, prosba, poďakovanie, rešpektovanie dohodnutých pravidiel spoločenského správania sa, boli rozvíjané v podoblasti základy etiky.

Ľudské vlastnosti a emócie ako samostatná podoblasť vytvára deťom príležitosti na identifikovanie pozitívnych a negatívnych vlastností. Taktne sme nabádali deti k spolupráci v hrách a v činnostiach s rešpektovaním ich osobnostných charakteristík Zohľadňovali sme ich vôľové vlastnosti a umožnili sme vyjadrovať ich pocity, zorientovať sa v pozitívnych a negatívnych emóciách druhých osôb.

V podoblasti prosociálne správanie sme sa zamerali na utváranie predpokladov pre prosociálne cítenie a správanie detí, dôraz sme kládli na to, aby pre deti bola modelom pozitívneho etického správania učiteľka. K tomu sme využívali prosociálnu výchovu, rolové hry a zážitkové učenie. K chápaniu vhodného a nevhodného správania sme využívali rozprávky a príbehy, kde si hrdinovia príbehov navzájom pomáhajú. Našou snahou bolo docieliť u väčšiny detí nenásilné riešenie konfliktu, prijať kompromis.  

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE a jej podoblasti (materiály a ich vlastnosti, konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby, remeslá a profesie)

 Obsah tejto vzdelávacej oblasti sa člení do týchto podoblastí: materiály a ich vlastnosti, konštruovanie, užívateľské zručnosti, technológie výroby, remeslá a profesie.

 Deti skúmali vlastnosti predmetov, triedili ich podľa materiálov z ktorých sú vyrobené, zamýšľali sa nad možnosťou ich použitia, recyklovania – triedenia odpadu. Zadávali sme deťom jednoduché konštrukčné úlohy, s jednoduchými problémami. Pri čom sme rozvíjali ich tvorivosť pri konštrukčných úlohách, rozvíjali ich cit pre efektívne a bezpečné postupy práce. Najčastejšie sme pracovali s LEGO Duplo, papierom, plastelínou, cestom. Počas používania náradia a nástrojov sme viedli deti k efektívnemu a bezpečnému spôsobu používania. Rozvíjali sme jemnú motoriku u detí, jednoduché užívateľské zručnosti. Pri tom sme venovali pozornosť aj užívateľským zručnostiam pri práci s PC. Pomáhali sme deťom používať jednoduché mechanizmy pri konštrukčných úlohách. Deti sa oboznámili s obsahu pracovnej náplne vybraných povolaní a profesií: lekár, šofér, učiteľ, policajt.

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA – hudobná výchova a jej podoblasti (rytmické činnosti, vokálne činnosti, inštrumentálne činnosti, percepčné činnosti, hudobno -pohybové činnosti, hudobno-dramatické činnosti)

V podoblasti rytmické činnosti rytmizovali riekanky. slová, slovné spojenia. Vytvárali rytmické sprievody k riekankám a piesňam. Využívali rytmické nástroje .

Spevu ľudových, detských umelých piesni sme sa každodenne venovali a tak plnili výkonové štandardy v podoblasti vokálne činnosti. Formovali sme návyk správneho speváckeho dýchania realizáciou dychových rozcvičiek a hier s dychom. Prostredníctvom hlasových rozcvičiek, hier s hlasom sme rozširovali detský hlasový rozsah, rozvíjali základné spevácke schopnosti a zručnosti.

 V podoblasti inštrumentálne činnosti sme aktívne využívali základné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby.

V rámci percepčných činností sme počúvali s deťmi detské hudobné skladby a piesne. Učili sme deti sluchom rozlišovať zvuky a tóny, zdroj hudobného a nehudobného zvuku. Pri počúvaní hudby sme identifikovali niektoré vyjadrovacie prostriedky hudby. Pocity z počúvanej hudby deti vyjadrili slovom, pohybom, či výtvarne.

Hudobno-pohybové činnosti patrili medzi každodenné činnosti, v ktorých sme viedli deti k správnemu tanečnému držaniu tela, kultivovanému pohybu pri pohybovom vyjadrení obsahu riekaniek, piesní a hudby, ako i k dodržiavaniu pravidiel v hudobno-pohybových hrách.

Hudobno-dramatické činnosti napomáhali stvárňovať detské piesne a skladby primeranými dramatickými výrazovými prostriedkami. Vytvárali sme situácie, v ktorých deti využili prvky hudobno-dramatickej improvizácie a hudobno-dramatickú interpretáciu.

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA – výtvarná výchova a jej podoblasti (výtvarné činnosti s tvarom na ploche, výtvarné činnosti s tvarom v priestore, výtvarné činnosti s farbou, spontánny výtvarný prejav, synestézia, vnímanie umeleckých diel)

V podoblasti výtvarné činnosti s tvarom na ploche sme podnecovali hravé skladanie nefiguratívnych tvarov a figuratívnych tvarov. Rozvíjali sme predstavivosť pri pohľade na tvar bez významu, ktorý dokresľovali alebo domaľovávali.

V podoblasti výtvarné činnosti s tvarom v priestore deti modelovali jednoduché figurálne a geometrické tvary. Tu používali hotové prvky, upevňovali ho najčastejšie lepením. Podľa inštrukcií učiteľky vytvárali jednoduché papierové skladačky.

V podoblasti výtvarné činnosti s farbou sme sa zamerali na poznanie názvov základných a zmiešaných farieb, výber jednoduchej maliarskej techniky, viedli sme s deťmi rozhovory o farbách a pocitoch ktoré vyjadrujú. Deti sme viedli k osvojovaniu návykov držania maliarskeho nástroja a miešania farieb.

 V podoblasti spontánny výtvarný prejav sme aktivity zamerali na spontánnu kresbu, modelovanie, priestorové vytváranie s dôrazom na sebavyjadrenie a uplatnenie svojich citov, vnemov, predstáv a fantázie. Zamerali sme sa na kresbu postavy človeka, zvierat. Podnecovali sme používanie čiar, bodu a porovnávanie kresebnej stopy. Upevňovali návyky detí pri držaní kresliaceho nástroja.

Syntézia umožnila deťom realizovať aktivity zamerané na snímanie rozmanitých povrchov.

V podoblasti vnímanie umeleckých diel sme zamerali pozornosť detí na aktívne vnímanie výtvarného diela a jeho opis. Viedli sme rozhovory o výtvarnom diele.

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB a jej podoblasti (zdravie a zdravý životný štýl, hygiena a sebaobslužné činnosti, pohyb a telesná zdatnosť)

V podoblasti zdravie a zdravý životný štýl sme poskytli základné informácie o význame pohybu pre zdravie. Vhodne zvolenými telesnými cvičeniami u detí sme rozvíjali pohybové schopnosti. Dbali sme na správne držanie tela v rôznych polohách každodennými zdravotnými cvičeniami, ktorých súčasťou boli relaxačné a uvoľňovacie cvičenia. Rozprávali sme sa o základných znakoch choroby, charakterizovali sme aké je zdravé a nezdravé stravovanie. Upozornili sme deti na zdravie ohrozujúce situácie. Upevňovali sme hygienické návyky a rozprávali o význame prevencie chorôb.

 Podoblasť hygiena a sebaobslužné činnosti bola súčasťou každodenných činností. Deti sme viedli k dodržiavaniu základných hygienických návykov. V každodennom režime materskej školy si tieto činnosti prirodzene osvojili. Zdokonalili sa v obliekaní, vyzliekaní, prezúvaní zaväzovaní šnúrok i v základoch stolovania. Viedli sme deti k tomu, aby si hračky upratali a udržiavali poriadok vo svojom okolí.

Pohyb a telesná zdatnosť viedla u detí k osvojovaniu si základných polôh a postojov. Využívali sme správnu terminológiu. Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier sme deťom pomáhali osvojiť si a zdokonaliť správnu techniku základných lokomočných pohybov aj za pomoci náradia a náčinia. Manipulácia s náčiním napr. loptou – umožnila zdokonaliť hádzanie, chytanie, podávanie a odrážanie. Akrobatické zručností sme rozvíjali pomocou cvičení, ktoré boli zamerané na rozvoj koordinačných schopností, podporu dynamickej a statickej rovnováhy. Zdokonaľovali sme kotúľ vpred, kolíska, bočné prevaly. Zaraďovali sme pohybové hry zamerané na zmeny polôh a postojov, rozvíjajúce reakčnú a orientačnú schopnosť.

Hudobno-pohybové hry boli zamerané na osvojenie rytmizácie hrou na telo a na vyjadrovanie hudobného rytmu pri chôdzi alebo behu. Deti imitovali tanečné kroky ako napr. krok poskočný, krok prísunný na hudobný sprievod. V pohybových hrách sme deťom vysvetlili význam pravidiel a dôležitosť ich dodržiavania.

Turistické prechádzky sme realizovali počas pobytu vonku.

      Spolupráca materskej školy s rodinou

Výchovu v rodine a v materskej škole spája spoločný záujem o dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti. V záujme pre rozvoja osobnosti dieťaťa je, ak sa podarí kolektívu vtiahnuť rodičov do spolupráce s materskou školou a zapojiť ich do výchovného spoločenstva.

Spolupráca MŠ s rodinou má tradičné a netradičné formy.

Rôzne formy spolupráce sú : schôdze, spoločné podujatia detí, rodičov a učiteľky, osobné rozhovory, poradenská činnosť MŠ rodine  a orientujú sa jednak na hromadnú alebo skupinovú účasť učiteľky a rodičov na schôdzach a iných spoločných podujatiach.

Sú to napr. rôzne kultúrne podujatia z príležitosti osláv významných dní, slávnostné besiedky, výlety, rôzne tvorivé hry, tvorivé dielne.

Rodičia boli zapojení do rôznych činností s deťmi.  V mesiaci október sme sa zúčastnili na podujatí v kultúrnom dome „ Úcta k straším“. Koncom októbra sme v materskej škole zorganizovali akciu pod názvom „Tekvičky z našej záhradky“, kde rodičia sa zúčastnili a vyrezávali, vytvárali rôzne príšerky z tekvíc.

V mesiaci november sme sa zúčastnili na Halloween party, ktorá bola zorganizovaná obecným úradom.

 V mesiaci december sme očakávali Mikuláša, zúčastnili sme sa v KD spoločne s rodičmi na akcií „ Posedenie pod stromčekom“, kde deti vystupovali s malým programom.

Vo februári sme sa zúčastnili na Karnevale, ktorý bol zorganizovaný na ľade.

Zapojili sa rodičia s deťmi na Veľkú noc pri maľovaní vajíčok, táto akcia bola zorganizovaná OÚ.

Deti pozdravili s kultúrnym programom svoje mamičky, babičky z príležitosti „Deň matiek“, kde aj odovzdali svoje pripravené darčeky.

Na konci školského roka bola „Rozlúčka s materskou školou“, kde tak isto sa zúčastnili rodičia aj starý rodičia detí.

Špecifický význam má úvodná informatívna schôdza na začiatku školského roka, najmä pre rodičov detí, ktoré začínajú prvý krát s dochádzkou do materskej školy. V podstate touto prvou schôdzou sa môže vzbudiť záujem rodičov o spoluprácu a do istej miery ovplyvniť aj ich budúci postoj k MŠ ako inštitúcii a k spolupráci  s ňou.

Rodičovské združenie pri materskej škole sa v tomto školskom roku schádzala na plenárnej schôdzi na začiatku školského roka  v septembri a pred jeho ukončením v júni.

Na septembrovej schôdzi sme prekladali základné informácie o organizácií školského roka, boli oboznámené s organizačným a školským poriadkom, s plánom práce na nový školský rok, s akciami ktoré budú sa prebiehať počas školského roka.

Boli oboznámený so Štátnym vzdelávacím programom a s školským vzdelávacím programom „Zvedavá včielka“, podľa ktorého pracuje naša materská škola. Ďalej boli informovaný o podmienkach stravovania v školskej jedálni a o výške poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole a o ďalších podmienkach života v materskej škole.

Júnová schôdza sa schádza deň pred skončením školského roka v materskej škole.

Triedna schôdza rodičovského združenia bola v októbri, ktorá bola zameraná hlavne na adaptáciu detí a na akcie v MŠ.

Na stretnutí sa zúčastnila aj p. starosta obce . Informoval rodičov o financovaní MŠ, plány s MŠ.

Pracovníci školy – personálna oblasť

Práca s dobrým kolektívom a v dobrom kolektíve je základom každého úspechu.

Prvoradými cieľmi v tejto oblasti sú: 

·         budovať taký pedagogický kolektív, ktorý bude vedieť , čo sa od neho žiada a čo musí urobiť preto, aby práca , ktorú vykonáva prinášala radosť a uspokojenie

·         podporovať ďalšie pedagogické vzdelávanie prostredníctvom ponúk z metodických centier a iných inštitúcií

·         kolektívne vzťahy budovať na vzájomnej úcte , tolerancii , spolupráci a srdečnosti.

Práca s prevádzkovými zamestnancami školy

·         od všetkých zamestnancov vyžadovať zodpovednosť za prácu na zverenom úseku

·         dbať na súčinnosť v práci  prevádzkových a pedagogických zamestnancov školy

·         viesť  prevádzkových pracovníkov k dodržiavaniu pracovného poriadku

Pedagogický pracovníci -  2

·         riaditeľka MŠ – Alena  Bartóková 

·         učiteľka MŠ – Mgr. Nikoleta Šeďová- nastúpila od 1. februára

Nepedagogický pracovníci  - 3

·         vedúca ŠJ – Katarína Fábiánová

·         kuchárka -  Anna Hrachjárová

·         upratovačka -  Ildikó Pomajová

Základné dokumenty pre školský rok

·         Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2016/2017a všeobecne záväzné právne normy a predpisy MŠ SR

·         Štátny vzdelávací program

·         Školský vzdelávací program – Zvedavá včielka

·         Učebné osnovy a učebné plány pre MŠ

·         Vzdelávacie štandardy s úlohami

·         Smernice , nariadenia,  pokyny  a odporúčania MŠ SR a KŠU

·         Bezpečnosť pri práci , poučiť deti o BOZP.

                                                                                    

Zápis detí do predprimárneho vzdelávania

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ  sa  prijíma spravidla  od 3 do 6 rokov veku, ak je voľná kapacita , prijímame aj detí od 2,5 rokov veku.

Prednostne sme prijímali deti , ktoré dovŕšili päť rokov. Detí s odloženou šk. dochádzkou sme nemali .

Zápis  detí sa konal v mesiaci máj, ktorí  zverejnila riaditeľka MŠ na hlavnom vchode budovy MŠ a cez rozhlasového hlásenia pomocou OU. Po vyplnení prihlášky rodič prikladal aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia.

Na školský rok 2017/2018 bolo prijaté  detí 2.

Vyučovacím jazykom v MŠ je  štátny jazyk Slovenskej republiky.

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania  v súlade so zákonom č. 245/ 2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní / školský zákon /. 

Dokladom o získaní stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vdelávania, ktoré bolo vydané koncom školského roka 30. júna.

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, všetky priestory sú dostatočne veľké priestranné, slnečné a dobre osvetlené.

 Materiálno – technické vybavenie školy je na dobrej úrovni. Počas školského roka boli úpravy.

V triede a v jedálni bol vymenený nábytok.

Boli zakúpené učebné pomôcky, hračky.

Odporúčania : Naďalej efektívne hospodáriť s finančnými prostriedkami , majetkom MŠ – včasným zásahom predchádzať väčším poruchám / nahláseným na OBEC /  BOZP. Hľadať spôsoby ,ako informovať rodičov i širokú verejnosť o svojich potrebách, zámeroch.

Priebežne sme si obohacovali a dopĺňali metodický zásobník pracovných listov ,riekaniek, piesní učebných pomôcok k jednotlivým témam , od RABBE – Dieťa a jeho svet ; Diagnostika dieťaťa; odbornú metodickú príručku pre didaktickú  prax v materských školách s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód .

Systematicky využívali pri plánovaní Školský vzdelávací program s cieľom dodržania primeranosti ,postupnosti a náväznosti úloh  tematického zamerania.

Podľa potrieb bola aktualizovaná stav lekárničky.

V Dlhej Vsi , dňa  11.12.2017

Zoznam aktualít