Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Aktuality | Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZS

           Základná škola  - Alapiskola,   Hlavná 110.,  049 55   Dlhá Ves

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  základnej  školy  za  školský  rok

                                               2016 -2017

  1. a/  Základné identifikačné údaje o škole:

Názov školy:  Základná škola - Alapiskola

Adresa:            049 55 Dlhá Ves , Hlavná 110.

Telefón:           058/ 7928 280

E-mail :            admin @ zsdlhaves.edu sk

Zriaďovatel´:    Obec  Dlhá Ves

Riaditeľka ZŠ:  Mgr. Zita Ambrúzsová

Školská rada:

Predseda:          Mgr. Amanda Gallová

Členovia:          Ildikó Pomajová , nepedagog. pracovníčka

                          Rita Raczembergerová, rodič

                       

                         Erik Blatník ,rodič ,obec Dlhá Ves

                         Anna Repková, ZO CSEMADOK

Združenie maďarských rodičov na Slovensku  ZMRS:

Predseda:         JUDr. Monika Görgei

Tajomníčka :   Rita Raczemberger

Pokladníčka :   Katarína Pásztorová

    b/  Údaje o počte žiakov

Celkový počet žiakov: 15

Trieda s vyučovacím jazykom slovenským : 10

Trieda s vyučovacím jazykom maďarským : 5

Počet žiakov zo sociálno - znevýhodneného prostredia: 0

Počet rómskych žiakov : 1, z toho zo sociálne znevýhodneného prostredia :1.

                 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka  do triedy s vyučovacím jazykom slovenským bolo 1, do triedy s vyučovacím jazykom maďarským  2.

ŠKD navštevovalo 15 žiakov v spojených ročníkoch s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, prevádzka bola do 16.00 h.

 c /  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Počet prospievajúcich žiakov spolu : 15

Celkový prospech žiakov v triede s vyučovacím jazykom slovenským:

1. roč.              prospeli            1                    

2. roč.              prospeli           3

3. roč.              prospeli           3

4. roč.              prospeli           3

Celkový prospech žiakov v triede s vyučovacím jazykom maďarským:

1. roč.              prospel            2                                

2. roč.              prospeli           1

4 .roč.              prospeli           2

                                  

Počet vymeškaných hodín za celý rok bolo 956 h , z toho neospravedlnených 0 hodín.

Dochádzka žiakov je pravidelná, vymeškané hodiny sú v dôsledku ochorenia žiakov.

Výchovno – vzdelávací proces sme realizovali podľa platných učebných plánoch  ISCED 1, podľa Školského vzdelávacieho programu , v prvom a v druhom ročníku podľa Inovovaného školského programu a podľa  pedagogicko – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve na školský rok 2016 - 2017 v Slovenskej republike.

d/  Počet zamestnancov

Pedagogický zamestnanci:     2 učiteľky,

                                               1 vychovávateľka

Nepedagogickým pracovníkom je upratovačka, ktorá aj donáša obed z kuchyne MŠ.

e/  Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Jednorázové  podujatia  absolvovala učiteľka z maďarskej triedy na ZŠ v Plešivci ( metodické stretnutia).

j/  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Naša škola je zapojená do projektu INFOVEK, Kultúrne poukazy,  zabezpečili sme pre žiakov Vzdelávacie poukazy, ktoré sme používali  na materiálne zabezpečenie ŠKD.

Ďalšie projekty:

1. Národný projekt „ Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety“

2.Národný projekt: „ Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

k/  Priestorové a materiálovo – technické podmienky školy

Priestorové podmienky:         2 kmeňové učebne

                                               zborovňa, WC -učiteľský

                                               dievčenský a chlapčenský záchod

                                               predizba

                                               1 výdajňa, 1 jedáleň

                                               1 počítačová miestnosť

Materiálno – technické podmienky:

            Na škole máme 6 počítačov, z toho 5 pre žiakov, 1 pre učiteľov. V obidvoch triedach máme interaktívnu tabuľu, notebooky a magnetofóny, ktoré môžeme využívať vo výchovno -vzdelávacom procese.

e/  Naše podujatia:

Počas školského roka sme organizovali nasledovné podujatia :

Október :       Mesiac úcty starých –kultúrny program                                                        December :    Mikuláš v škole

                       Kultúrny program pre verejnosť v dedine                                                    Január :          Karneval v škole

Marec :          Návšteva knižnice – predaj kníh

Apríl:            Deň Zeme – brigáda s pomocou obecného úradu

Máj:              Beseda s členmi policajného zboru na tému : Bezpečnosť na cestách

                      Deň matiek - kultúrny program pre rodičov

Jún:               Deň detí -súťaže a hry v škole

                      Zber papiera- priebežne

                      Obecné dni -zabezpečili sme kultúrny program

                     

V tomto školskom roku naše žiaci a učiteľky trávili 4 dni v škole v prírode .Śkola v prírode sa konala v čase 23.-26. mája 2017 v Nyáradi turistaház Szögliget- Turistická ubytovna Nyáradi Szögliget, ktorá sa nachádza v Maďarsku. ŠvP sa zúčastnilo 13 žiakov , zo slovenskej a maďarskej triedy s troma pedagogickými zamestnancami. Zabezpečené bolo ubytovanie , stravovanie , pitný režim a zdravotná služba. Dni sme trávili v okolí , navštevovali sme kultúrne pamiatky , čas sme trávili v prírode kde sme pozorovali miestnu flóru a faunu.

Pre žiakov našej školy sme zabezpečili kľudnú  atmosféru, sústavnú prácu, vonkajšími vplyvmi nenarušenú.

Veľkú pozornosť sme venovali upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov.

Zvláštny dôraz sme kládli na jazykovú výchovu v obidvoch triedach.

V triede s vyučovacím jazykom maďarským učiteľka viedla žiakov na aktívnu komunikáciu v maďarskom i v slovenskom jazyku.

Uplatňovali sme  medzipredmetové  vzťahy.

Spolupracovali sme s materskou školou. Vypracovali sme spoločný plán práce. Uskutočňovali sme spoločné podujatia, vzájomné návštevy, konzultovali sme s učiteľkou MŠ o prospechu prvákov. Pri viacerých príležitostiach sme na škole zorganizovali rozprávkové dopoludnia , na ktorých sa zúčastnili aj žiaci MŠ a ZŠ Kečovo.

Spolupráca s rodičmi ako aj s obecným úradom  bola dobrá, v prípade potreby sme sa nich mohli spoľahnúť.

Školský rok 2016-2017 bol úspešný, učiteľský zbor urobil za to všetko aby naši žiaci dosiahli dobré výsledky, a aby sa cítili dobre na našej škole.

                                                                                 Mgr. Zita Ambrúzsová

V Dlhej Vsi  28. 11. 2017                                              riad. školy

Zoznam aktualít