Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Aktuality | Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ

     Materská  škola,    Hlavná č. 42,    Dlhá Ves   049 55  

                  

           Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce

                     v školskom roku  2015/2016

                                                                                            Vypracovala:  Alena Bartóková

                                                                                                              riaditeľka MŠ

                     Základné   identifikačné   údaje  o škole

Názov školy a úplná adresa školy :   Materská škola , Hlavná č. 42 , Dlhá Ves  049 55

Okres :     Rožňava

Telefon :   058/ 7928 289

e-mail : ms.dlhaves@gmail.com

Zriaďovateľ MŠ -  kontaktné údaje : Obec Dlhá Ves

Telefon :  058/ 788 5813                            e-mail :  obec.dlhaves@gmail.com

                                                                         Fax :    058/ 788 5815

Titul , meno a priezvisko riaditeľa školy :   Alena Bartóková

Časový  rozpis prevádzky MŠ  za školský rok  2015/ 2016

Prevádzka v materskej škole je celodenná od 7.30 – 15.00 hod. zapísaných detí bolo 13 .

Prerušenie prevádzky

Prevádzka  materskej školy bola prerušená v čase  jesenných , vianočných a jarných prázdnin. V mesiaci júl od 1.7.–8.7.2016 prevádzka v MŠ bola na žiadosť rodičov. V mesiaci august prevádzka bola prerušená.

Štatistické údaje o materskej školy k 30. 6. 2016

Výchovná starostlivosť :  celodenná , jednotriedna

Trieda  : slovenská

Veková štruktúra detí :  od 3 do 6 rokov

Celkový počet tried  v MŠ :  1

Počet detí :  13

Počet  3- 4 ročných detí : 8

Počet 4 -5 ročných detí : 2

Počet 5 – 6 ročných detí : 3

Počet detí končiacich predškolskú prípravu odchádzajúcich do ZŠ: 3

               Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu  a sociálno-emocionálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie dieťaťa do skupiny a kolektívu.

               V rámci pedagogického procesu deti motivujeme, ponúkame im nové poznatky a skúsenosti, opakujeme a precvičujeme zapamätávanie si poznatkov, kontrolujeme, hodnotíme a diagnostikujeme úroveň zvládnutia činností, hier a učiva. Na dosiahnutie tohto cieľa v pedagogickej praxi uplatňujeme aktivizujúce , inovatívne metódy, formy a prostriedky, s dôrazom na skupinové aktivity a individualizáciu edukačnej činnosti, na uplatňovanie zážitkového učenia, učenia sa na základe vlastnej motivácie a skúsenosti. Prostredníctvom nich rovnocenne rozvíjame všetky stránky osobnosti dieťaťa, pri čom hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa a hlavnou výchovno-vzdelávacou metódou je hra.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť plánujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu v súčinnosti so Školským vzdelávacím programom „Zvedavá včielka“, ktorý tvorí základ pre našu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Učebné osnovy sú tvorené tak, že všetky štyri tematické okruhy a zároveň všetky tri vzdelávacie oblasti sa interaktívne prepájajú a prelínajú aj do prierezových tém. Do učebných osnov sú zaradené i rozširujúce celky v zmysle profilácie materskej školy – zameranie na enviromentálnu  výchovu.

Vytýčené úlohy a ciele sme sa snažili splniť.

·         napĺňali sme  potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,

·         uľahčili sme dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie

·         podporili sme vzťah  dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou

·         rozvíjali cieľavedome , systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej , poznávacej , sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti

·         posilňovali úctu k rodičom , tradíciám štátu k štátnemu jazyku

·         naučili sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť , pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie

·         naučili sa  kooperovať v skupine, kolektíve a preberali na seba primeranú zodpovednosť

·         naučili sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy  a chrániť životné prostredie

·         naučili sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty  

 Veľký dôraz  sme kládli na pripravenosť detí pre stup do základnej školy. Počas celého šk. roka bola zvýšená pozornosť venovaná jazykovej výchove, ktorá je slabou stránkou, nakoľko deti pochádzajú z maďarského prostredia a v rodine komunikujú iba maďarským jazykom. Viedli sme deti k tomu , aby rozprávali po slovensky, na otázky odpovedali celou vetou. Deťom robia ťažkosti skloňovanie koncovky slov. Deťom boli zabezpečené pracovné zošity , schválené ministerstvom školstva – na rozvíjanie poznania , na rozvíjanie matematických predstáv , na grafomotoriku a na  jazykovú výchovu.

V hrách a hrových činnostiach  sme formovali morálne vzťahy a vlastnosti detí, podporovali sme kamarátske vzťahy, pocity zodpovednosti, prehlbovali sme najjednoduchšie pravidlá správania sa detí v skupine. Utvárali sme podmienky a príležitosti na individuálne a skupinové hry. Deti sa vedia dohodnúť, podeliť si úlohy. V hrách sme plnili úlohy z oblasti prosociálnej výchovy – kamarátstvo, disciplinovanosť, vzájomnú pomoc, poprosiť a poďakovať. Pri riešení konfliktov sa deti naučili ospravedlniť. Šetrnému zaobchádzaniu s hračkami je potrebné naďalej viesť najmä mladšie deti a učiť ich tvorivému rozvíjaniu hry.

Pohybové a relaxačné cvičenia boli vopred plánované a realizované denne a dodržiavaním základných psychohygienických zásad. Využívali sme  rôzne telocvičné náčinie, uplatňujeme cvičenie podľa riekaniek a s doprovodom hudby prípadne rytmických nástrojov. Do každého cvičenia zaraďujeme zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Úspešne sa nám podarilo zapojiť  do cvičenia aj nesmelé deti. Deti cvičia s radosťou, dodržiavajú zvolené pravidlá, spolupracujú a rešpektujú ostatných. Všetky deti sú pohybovo zdatné.

Edukačné aktivity  cieľavedomé, systematické zmysluplné a konkrétne, v ktorých sme uplatňovali spontánne a zámerné učenie, využívali situačné rozhodovanie ( aj  v iných organizačných formách denného poriadku).

Výchovno-vzdelávacie požiadavky (so zreteľom na heterogénnu skupinu) sme stanovovali nad hranicu rozvojových možností detí tak, aby sa splnili, ale zároveň aby deti nepreťažovali.

Pobyt vonku pohybové a edukačné aktivity, vychádzky uskutočňujeme s ohľadom na poveternostné podmienky každý deň.

Deti dosiahli v kompetenciách tieto výsledky:

Psychomotorické kompetencie:  u detí sme rozvíjali hrubú a jemnú motoriku, orientáciu v priestore; ovládajú základné lokomočné pohyby, vedia manipulovať s náčiním a náradím, poznajú základné postoje a polohy, spolupracujú v pohybových hrách. Tieto kompetencie sme rozvíjali v rôznych telovýchovných činnostiach v triede, pri pobyte vonku za pomoci prírodných i umelých prekážok, v rôznych podmienkach i problémových situáciách.         Často zaraďujeme grafomotorické  cvičenia – pracovné listy i v pracovných zošitoch.

Všetky deti primerane svojmu veku zvládli plánované ciele. Deti sú ohľaduplné k svojmu zdraviu a k zdraviu iných. Prejavujú pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

Osobnostné kompetencie: sme u detí rozvíjali vo všetkých činnostiach počas celého dňa. Deti si uvedomujú vlastnú identitu, vedia vyjadriť svoje pocity, dokážu odhadnúť svoje možnosti a spôsobilosť, väčšina detí  sa dokáže zdravo prejaviť. Staršie deti poznajú svoje meno a priezvisko, svoju rodinu a jej členov, vedia sa orientovať v blízkosti svojho okolia.

Sociálne kompetencie: sme u detí podnecovali a rozvíjali v rôznych skupinových a kolektívnych činnostiach. Deti prijateľným spôsobom vyjadrujú svoje emócie a pocity. Snažia sa uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania. Vedia sa rozhodnúť pre určitú činnosť, zotrvať v nej primerane dlho a dokončiť ju.

Komunikatívne kompetencie: u detí aktivizujeme a rozvíjame pasívnu a aktívnu slovnú zásobu pri verbálnom a neverbálnom kontakte s dospelými a deťmi. Väčšina detí nepoužíva spisovnú podobu materinského jazyka. Rozvíjali sme ich vo všetkých činnostiach počas celého dňa formou rozhovoru, obrázkových máp, diskusií. Počas celého šk. roka bola zvýšená pozornosť venovaná jazykovej výchove, ktorá je slabou stránkou, nakoľko deti pochádzajú z maďarského prostredia a v rodine komunikujú iba maďarským jazykom. Viedli sme deti k tomu , aby rozprávali po slovensky, na otázky odpovedali celou vetou. Deťom robia ťažkosti skloňovanie koncovky slov. Sústavne vedieme deti k adekvátnej emocionalite pri vystupovaní v rôznych prejavoch (rečových, hudobných....). Deti s nesprávnou výslovnosťou navštevovali logopedickú poradňu.

Kognitívne kompetencie:  deti s pomocou učiteliek riešia jednoduché problémové úlohy, hľadajú súvislosti medzi jednotlivými informáciami, porovnávajú rozdiely predmetov a javov. Hravou formou si deti rozvíjajú matematické myslenie v situáciách – pracovné listy, zošity, hlavolamy. Elementárne základy kritického myslenia si deti rozvíjali v rôznych edukačných aktivitách zameraných na hľadanie a podobnosti a rozdielov v predmetoch, javoch a osobách. Deti sa učia odôvodniť svoje názory k danej téme, vedia ohodnotiť čo je správne a čo nie. Elementárne základy tvorivého myslenia si deti rozvíjali  v rôznych edukačných aktivitách na podporovanie uplatňovania vlastných predstáv pri riešení problémových úloh – podľa zadávaných inštrukcií, alebo pokusom, omylom. Vekovo staršie deti vedia – mladšie vedieme – podľa vlastného úsudku opraviť úmyselné chyby.

Učebné kompetencie :  deti  boli zvedavé, prejavujú spontánny záujem o spoznávanie nového. Učili sa pracovať s knihami, hračkami a učebnými pomôckami. Veľký záujem  prejavujú o edukačné aktivity, kde môžu pozorovať, skúmať a experimentovať. Vedia aplikovať svoje poznatky v hre a iných aktivitách. Podnecujeme aktivitu detí  pri plánovaní a organizovaní si prostredia na činnosť. Pri objavovaní sveta vecí, javov, dejov deti kládli otázky a spoločne sme hľadali odpovede. Získali elementárne poznatky o zemi, vesmíre. Deti sa vedia vzhľadom na vek, primerane dlho sústrediť na hru a riadenú činnosť.

Informačné kompetencie : Deti pracovali s knihami, detskými encyklopédiami, kde si môžu overiť získané vedomosti a poznatky, získavajú rozhľad. Poznatky si overovali aj pomocou didaktickej hry BEE Boot, prácou na interaktívnej tabuli.

Spolupráca materskej školy s rodinou

Výchovu v rodine a v materskej škole spája spoločný záujem o dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti. V záujme pre rozvoja osobnosti dieťaťa je, ak sa podarí kolektívu vtiahnuť rodičov do spolupráce s materskou školou a zapojiť ich do výchovného spoločenstva.

Spolupráca MŠ s rodinou má tradičné a netradičné formy.

Rôzne formy spolupráce sú : schôdze, spoločné podujatia detí, rodičov a učiteľky, osobné rozhovory, poradenská činnosť MŠ rodine  a orientujú sa jednak na hromadnú alebo skupinovú účasť učiteľky a rodičov na schôdzach a iných spoločných podujatiach.

Sú to napr. rôzne kultúrne podujatia z príležitosti osláv významných dní, slávnostné besiedky, výlety, rôzne tvorivé hry, tvorivé dielne.

Rodičia boli zapojení do rôznych činností s deťmi.  V mesiaci október sme sa zúčastnili na podujatí v kultúrnom dome „ Úcta k straším“. Koncom októbra sme v materskej škole zorganizovali akciu pod názvom „Tekvičky z našej záhradky“, kde rodičia sa zúčastnili a vyrezávali, vytvárali rôzne príšerky z tekvíc.

V mesiaci november sme sa zúčastnili na Halloween party, ktorá bola zorganizovaná obecným úradom.

 V mesiaci december sme očakávali Mikuláša, zúčastnili sme sa v KD spoločne s rodičmi na akcií „ Posedenie pod stromčekom“, kde deti vystupovali s malým programom.

Vo februári sme sa zúčastnili na Karnevale, ktorý bol zorganizovaný v kultúrnom dome.

Zapojili sa rodičia s deťmi na Veľkú noc pri maľovaní vajíčok, táto akcia bola zorganizovaná OÚ.

Deti pozdravili s kultúrnym programom svoje mamičky, babičky z príležitosti „Deň matiek“, kde aj odovzdali svoje pripravené darčeky.

Na konci školského roka bola „Rozlúčka s materskou školou“, kde tak isto sa zúčastnili rodičia aj starý rodičia detí.

Špecifický význam má úvodná informatívna schôdza na začiatku školského roka, najmä pre rodičov detí, ktoré začínajú prvý krát s dochádzkou do materskej školy. V podstate touto prvou schôdzou sa môže vzbudiť záujem rodičov o spoluprácu a do istej miery ovplyvniť aj ich budúci postoj k MŠ ako inštitúcii a k spolupráci  s ňou.

Rodičovské združenie pri materskej škole sa v tomto školskom roku schádzala na plenárnej schôdzi na začiatku školského roka  v septembri a pred jeho ukončením v júni.

Na septembrovej schôdzi sme prekladali základné informácie o organizácií školského roka, boli oboznámené s organizačným a školským poriadkom, s plánom práce na nový školský rok, s akciami ktoré budú sa prebiehať počas školského roka.

Boli oboznámený so Štátnym vzdelávacím programom ISCED-0, ktorý bol schválený dňa 19.6.2008 / Ministerstvom školstva/ , s školským vzdelávacím programom „Zvedavá včielka“, podľa ktorého pracuje naša materská škola. Ďalej boli informovaný o podmienkach stravovania v školskej jedálni a o výške poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole a o ďalších podmienkach života v materskej škole.

Júnová schôdza sa schádza deň pred skončením školského roka v materskej škole.

Triedna schôdza rodičovského združenia bola v októbri, ktorá bola zameraná hlavne na adaptáciu detí a na akcie v MŠ.

Na stretnutí sa zúčastnila aj p. starosta obce . Informoval rodičov o financovaní MŠ, plány s MŠ.

Triedna schôdza rodičovského združenia sa schádza v januári, kedy hlavným bodom programu boli informácie o zápise detí do prvého ročníka základnej školy.

Pracovníci školy – personálna oblasť

Práca s dobrým kolektívom a v dobrom kolektíve je základom každého úspechu.

Prvoradými cieľmi v tejto oblasti sú: 

·         budovať taký pedagogický kolektív, ktorý bude vedieť , čo sa od neho žiada a čo musí urobiť preto, aby práca , ktorú vykonáva prinášala radosť a uspokojenie

·         podporovať ďalšie pedagogické vzdelávanie prostredníctvom ponúk z metodických centier a iných inštitúcií

·         kolektívne vzťahy budovať na vzájomnej úcte , tolerancii , spolupráci a srdečnosti.

Práca s prevádzkovými zamestnancami školy

·         od všetkých zamestnancov vyžadovať zodpovednosť za prácu na zverenom úseku

·         dbať na súčinnosť v práci  prevádzkových a pedagogických zamestnancov školy

·         viesť  prevádzkových pracovníkov k dodržiavaniu pracovného poriadku

Pedagogický pracovníci -  1

·         riaditeľka MŠ – Alena  Bartóková 

Nepedagogický pracovníci  - 3

·         vedúca ŠJ – Katarína Fábiánová

·         kuchárka -  Anna Hrachjárová

·         upratovačka -  Ildikó Pomajová

Základné dokumenty pre školský rok

·         Pedagogicko – organizačné pokyny na šk. rok 2015/2016a všeobecne záväzné právne normy a predpisy MŠ SR

·         Štátny vzdelávací program

·         Školský vzdelávací program – Zvedavá včielka

·         Učebné osnovy a učebné plány pre MŠ

·         Vzdelávacie štandardy s úlohami

·         Smernice , nariadenia,  pokyny  a odporúčania MŠ SR a KŠU

·         Bezpečnosť pri práci , poučiť deti o BOZP.

                                                                                    

Zápis detí do predprimárneho vzdelávania

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ  sa  prijíma spravidla  od 3 do 6 rokov veku, ak je voľná kapacita , prijímame aj detí od 2,5 rokov veku.

Prednostne sme prijímali deti , ktoré dovŕšili päť rokov. Detí s odloženou šk. dochádzkou sme nemali . Zápis  detí sa konal v mesiaci máj, ktorí  zverejnila riaditeľka MŠ na hlavnom vchode budovy MŠ a cez rozhlasového hlásenia pomocou OU. Po vyplnení prihlášky rodič prikladal aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia.

Na školský rok 2016/2017 bolo prijaté 4 detí.

Vyučovacím jazykom v MŠ je  štátny jazyk Slovenskej republiky.

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania  v súlade so zákonom č. 245/ 2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní / školský zákon /. 

Dokladom o získaní stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vdelávania, ktoré bolo vydané koncom školského roka 30. júna.

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, všetky priestory sú dostatočne veľké priestranné, slnečné a dobre osvetlené.

 Materiálno – technické vybavenie školy je na dobrej úrovni. Počas školského roka boli úpravy. Počas letných prázdnin bola obnovená sociálna miestnosť pre deti, vymaľované priestory - trieda a jedáleň. Boli zakúpené učebné pomôcky, hračky, kuchyňka pre deti, záclony.

Odporúčania : Naďalej efektívne hospodáriť s finančnými prostriedkami , majetkom MŠ – včasným zásahom predchádzať väčším poruchám / nahláseným na OBEC /  BOZP. Hľadať spôsoby ,ako informovať rodičov i širokú verejnosť o svojich potrebách, zámeroch.

Priebežne sme si obohacovali a dopĺňali metodický zásobník pracovných listov ,riekaniek, piesní učebných pomôcok k jednotlivým témam , od RABBE – Dieťa a jeho svet ; Diagnostika dieťaťa; odbornú metodickú príručku pre didaktickú  prax v materských školách s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód pod názvom „Škôlka hrou“ – Zima; Leto.

Systematicky využívali pri plánovaní Školský vzdelávací program s cieľom dodržania primeranosti ,postupnosti a náväznosti úloh  tematického zamerania.

Finančné prostriedky  sme čerpali najčastejšie na drobné výdavky .

Podľa potrieb bola aktualizovaná stav lekárničky. 

Zoznam aktualít