Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Aktuality | Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

           Základná škola  - Alapiskola,   Hlavná 110.,  049 55   Dlhá Ves

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  základnej  školy  za  školský  rok

                                               2015 -2016

  1. a/  Základné identifikačné údaje o škole:

Názov školy:  Základná škola - Alapiskola

Adresa:            049 55 Dlhá Ves , Hlavná 110.

Telefón:           058/ 7928 280

E-mail :            skola @ zsdlhaves.edu sk

Zriaďovatel´:    Obec  Dlhá Ves

Riaditeľka ZŠ:  Mgr. Zita Ambrúzsová

Školská rada:

Predseda:          Mgr. Amanda Gallová

Členovia:          Ildikó Pomajová , nepedagog. pracovníčka

                          Rita Raczembergerová, rodič

                       

                         Erik Blatník ,rodič ,obec Dlhá Ves

                         Anna Repková, ZO CSEMADOK

Združenie maďarských rodičov na Slovensku  ZMRS:

Predseda:         JUDr. Monika Görgei

Tajomníčka :   Rita Raczemberger

Pokladníčka :   Katarína Pásztorová

    b/  Údaje o počte žiakov

Celkový počet žiakov: 17

Trieda s vyučovacím jazykom slovenským : 12

Trieda s vyučovacím jazykom maďarským : 5

Počet žiakov zo sociálno - znevýhodneného prostredia: 3

Počet rómskych žiakov : 1, z toho zo sociálne znevýhodneného prostredia :1.

                 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka  do triedy s vyučovacím jazykom slovenským bolo 3, do triedy s vyučovacím jazykom maďarským  1.

ŠKD navštevovalo 17 žiakov v spojených ročníkoch s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, prevádzka bola do 16.00 h.

 c /  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Počet prospievajúcich žiakov spolu : 17

Celkový prospech žiakov v triede s vyučovacím jazykom slovenským:

1. roč.              prospeli            3                    

2. roč.              prospeli           3

3. roč.              prospeli           3

4. roč.              prospeli           3

Celkový prospech žiakov v triede s vyučovacím jazykom maďarským:

1. roč.              prospel            1                                

3. roč.              prospeli           2

4 .roč.              prospeli           2

                                  

Počet vymeškaných hodín za celý rok bolo811 h , z toho neospravedlnených 0 hodín.

Dochádzka žiakov je pravidelná, vymeškané hodiny sú v dôsledku ochorenia žiakov.

Výchovno – vzdelávací proces sme realizovali podľa platných učebných plánoch  ISCED 1, podľa Školského vzdelávacieho programu , v prvom ročníku podľa Inovovaného školského programu a podľa  pedagogicko – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve na školský rok 2015 - 2016 v Slovenskej republike.

d/  Počet zamestnancov

Pedagogický zamestnanci:     2 učiteľky,

                                               1 vychovávateľka

Nepedagogickým pracovníkom je upratovačka, ktorá aj donáša obed z kuchyne MŠ.

e/  Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Jednorázové  podujatia  absolvovala učiteľka z maďarskej triedy na ZŠ v Plešivci ( metodické stretnutia).

j/  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Naša škola je zapojená do projektu INFOVEK, Kultúrne poukazy,  zabezpečili sme pre žiakov Vzdelávacie poukazy, ktoré sme používali  na materiálne zabezpečenie ŠKD.

Ďalšie projekty:

1. Národný projekt „ Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety“

2.Národný projekt: „ Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

k/  Priestorové a materiálovo – technické podmienky školy

Priestorové podmienky:         2 kmeňové učebne

                                               zborovňa, WC -učiteľský

                                               dievčenský a chlapčenský záchod

                                               predizba

                                               1 výdajňa, 1 jedáleň

                                               1 počítačová miestnosť

Materiálno – technické podmienky:

            Na škole máme 6 počítačov, z toho 5 pre žiakov, 1 pre učiteľov. V obidvoch triedach máme interaktívnu tabuľu, televízor a magnetofón, ktoré môžeme využívať vo výchovno -vzdelávacom procese.

e/  Naše podujatia:

Počas školského roka sme organizovali nasledovné podujatia :

Október :       Mesiac úcty starých –kultúrny program                                                        December :    Mikuláš v škole

                      Vianočná estráda pre rodičov v škole

                       Kultúrny program pre verejnosť v dedine                                                    Január :          Karneval v škole

Marec :          Návšteva knižnice – predaj kníh

Apríl:            Deň Zeme – brigáda s pomocou obecného úradu

Máj:              Beseda s členmi policajného zboru na tému : Bezpečnosť na cestách

                      Deň matiek - kultúrny program pre rodičov

Jún:               Deň detí -súťaže a hry v škole

                      Zber papiera- priebežne

                      Obecné dni -zabezpečili sme kultúrny program

                      Školský výlet  

Pre žiakov našej školy sme zabezpečili kľudnú  atmosféru, sústavnú prácu, vonkajšími vplyvmi nenarušenú.

Veľkú pozornosť sme venovali upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov.

Zvláštny dôraz sme kľadli na jazykovú výchovu v obidvoch triedach.

V triede s vyučovacím jazykom maďarským učiteľka viedla žiakov na aktívnu komunikáciu v maďarskom i v slovenskom jazyku.

Uplatňovali sme  medzipredmetové  vzťahy.

Spolupracovali sme s materskou školou. Vypracovali sme spoločný plán práce. Uskutočňovali sme spoločné podujatia, vzájomné návštevy, konzultovali sme s učiteľkou MŠ o prospechu prvákov.

Spolupráca s rodičmi ako aj s obecným úradom  bola dobrá, v prípade potreby sme sa nich mohli spoľahnúť.

Školský rok 2015-2016 bol úspešný, učiteľský zbor urobil za to všetko aby naši žiaci dosiahli dobré výsledky, a aby sa cítili dobre na našej škole.

                                                                                 Mgr. Zita Ambrúzsová

V Dlhej Vsi  3. 11. 2016                                               riad. školy

Zoznam aktualít