Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 11:00

Aktuality | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022

Obec Dlhá Ves
Hlavná č.47 , 04955


442/15

Dlhá Ves , 14.12.2015

VEC:
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022"
- oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Obstarávateľ strategického dokumentu - Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - doručil dňa 4. 12. 2015 príslušnému orgánu — Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice - v súlade s § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022",

v texte tiež PHSR KSK 2016-2022.

Dňa 11. 12. 2015 bolo oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie") v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) zákona doručené obci, ako dotknutej obci.

Obec Dlhá Ves v súlade s § 6 ods. 5 zákona o EIA o tomto oznámení

informuje verejnosť a zároveň verejnosti oznamuje,

že do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín v Kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu v Rožňave, na pracovisku odboru výstavby, územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a pozemných komunikácii, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, ako aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

Podľa § 6 ods. 6 zákona o EIA môže verejnost' doručit' písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 040 01 Košice do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

Zoznam aktualít