Šport
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:30

Aktuality | Obchodno verejná súťaž 1/2017_ Verejná vyhláška

                                                                                   V e r e j n á v y h l á š k a
Obec Dlhá Ves
so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 47, 049 55 Dlhá Ves
v zmysle § 281 a nasledovných Obchodného zákonníka v platnom znení/
v y h l a s u j e
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ č. 1/2017
o najvýhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
Popis nehnuteľnosti/nebytových priestorov:
nachádzajúcich sa v objekte na Hlavná č. 215 v obci Dlhá Ves, katastrálne územie Dlhá Ves, zapísané na Okresnom úrade Rožňava, katastrálny odbor na LV č. 361, súpisné č. 215, postavený na parcele č. 68/1 – zastavané plochy a nádvoria /dvor a budova, hostinec Satelit/ o výmere 560 m2 za účelom prevádzkovania podnikateľskej činnosti.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
A./ Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá :
1. Predmetom súťaže bude návrh nájomnej zmluvy na nájom vyššie uvedených nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s najvýhodnejšou cenou.
2. Predmetom návrhu zmluvy bude odplatný prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnom majetku obce Dlhá Ves definovanom vyššie /podľa vyhlásenia verejnej obchodnej súťaž časť popis nehnuteľnosti/nebytových priestorov/.
3. Návrh zmluvy musí ďalej obsahovať podrobný popis účelu a činností na ktorý sa nebytový priestor prenajíma, dobu nájmu od 10.5.2017 do 30.04.2020.
B./ Ostatné súťažné podmienky:
1. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne starosta obce v kancelárii obecného úradu, tel. 058/7885813, prístup k nehnuteľnosti a jej obhliadku je možné dohodnúť so starostom obce na obecnom úrade tel.: 058/7885813.
2. Forma predkladania návrhov:
Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Dlhá Ves, Obecný úrad, Hlavná č. 47, 049 55 Dlhá Ves“.
V zalepenej obálke označenej adresou súťažiaceho, s adresou vyhlasovateľa /podľa predchádzajúcej vety/ a s označením „Prihláška do OVS č. 1/2017“ a NEOTVÁRAŤ, Do tejto obálky vložte :
- osobitnú zalepenú obálku označenú „NÁVRH ZMLUVY OVS č. 1/2017“ s návrhom na uzavretie zmluvy (s návrhom nájomnej zmluvy),
- doklad preukazujúci totožnosť súťažiaceho / v prípade právnickej osoby: výpis z obchodného registra príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie návrhov, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa: výpis zo živnostenského registra príslušného okresného úradu, nie starší ako tri mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie návrhov.
3. Lehota na predkladanie návrhov:
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 28.04.2017 o 12.00 hod.
4. Návrhy predložené po uplynutí lehoty uvedenej v bode B.3., alebo návrhy ktoré neobsahujú požadované doklady v zmysle bodu B.2. podmienok súťaže sú zo súťaže vylúčené.
5. Súťažiaci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou pokladov do verejnej obchodnej súťaže ani s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.
6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov zmlúv. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.
7. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
8. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
9. Predložené návrhy je možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z
pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na
predkladanie návrhov.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrusiť
súťaž.
V Dlhej Vsi, 10.04.2017
Tomáš N o v á k
starosta obce

Zoznam aktualít